Wytyczne

Uwaga generalna

Studenci i studentki II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku artes liberales mają obowiązek zrealizowania przedmiotu „Studenckie projekty zespołowe” (SPZ). Za zrealizowanie SPZ studenci i studentki otrzymują ocenę oraz uzyskują 3 punkty ECTS. Każda osoba przystępująca do realizacji projektu zespołowego zobowiązana jest do zapisania się na przedmiot „Studenckie projekty zespołowe” w systemie USOS oraz do uwzględnienia tego przedmiotu w swoim planie zajęć.

Studenci i studentki wypełniają obowiązek realizowania SPZ według koncepcji przedstawionej poniżej.

Koncepcja SPZ

Celem SPZ jest kształtowanie kompetencji do pracy zespołowej. Projekty, które można realizować w ramach tego zadania, mogą mieć charakter naukowy, artystyczny lub community project. 

Trzy zasady każdego projektu:
1. oryginalność (nie powtarza materiału z zajęć dydaktycznych), kreatywność i refleksja naukowa,
2. wytwór jako efekt realizacji projektu (wytworem może być np. film, podcast, broszura, prezentacja wyników przeprowadzonych badań, projekt multimedialny przestrzeń VR, itp.),
3. 
praca zespołowa (projekt i jego realizacja jest pracą zespołową wszystkich członków i członkiń zespołu, wykonywaną pod kierunkiem opiekuna/y zespołu). 

Trzy zasady formowania się zespołów studenckich:
1. liczebność (zespół studencki powinien liczyć co najmniej 4 osoby, ale nie więcej niż 7 osób),
2. 
różnorodność (w jednym zespole studenckim nie może być więcej niż 2 osoby z jednej grupy proseminaryjnej),
3. 
autonomia (studenci sami łączą się w zespoły, następnie zgłaszają się do koordynatorki skład zespołu, ogólnie sformułowany tematem oraz propozycję wyboru opiekuny/a). 

Uwaga: Zmiany personalne w zespołach są możliwe, ale tylko jeden raz i nie później niż do dnia drugiego spotkania z opiekunem/ą zespołu. Zgodę na zmianę zespołu podejmuje koordynatorka po wcześniejszym zasięgnięciu opinii zespołu „wypuszczającego” i zespołu przyjmującego. 

Sposób oceniania

Kryteria oceniania zespołowych projektów badawczych:
— oryginalność projektu – 20%,
— zaangażowanie i wkład w realizację projektu (praca każdego z członków zespołu oceniana jest indywidualnie) – 50% (UWAGA: w tej części oceny można uwzględnić samoocenę studenta/ki i ocenę wzajemną studentów – do decyzji opiekuna/y zespołu),
— systematyczność w pracy nad projektem – 30%.

Zobacz zajawki projektów ukończonych latem 2020 roku.
Zapoznaj się z harmonogramem edycji 2020/2021.
Poczytaj o zespole opiekującym się projektami.