Uwaga generalna

W roku akademickim 2020/2021 studenci II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku artes liberales mieli obowiązek zrealizowania przedmiotu Studenckie projekty zespołowe (SPZ). Wszyscy studenci wypełnili ten obowiązek według koncepcji przedstawionej poniżej. Za zrealizowanie SPZ każdy/a student/ka otrzymał/a ocenę oraz uzyskał/a 3 punkty ECTS.  Każdy/a student/ka przystępujący/a do realizacji projektu zespołowego zobowiązany/a był/a do zarejestrowania się w systemie USOS na przedmiot Studenckie projekty zespołowe oraz uwzględnienie tego przedmiotu w swoim planie zajęć.

Koncepcja SPZ

Celem SPZ jest kształtowanie kompetencji do pracy zespołowej.

Jakie projekty można realizować w ramach tego zadania? Naukowe, artystyczne,  community project. 

Trzy zasady każdego projektu:
1. oryginalność (nie powtarza materiału z zajęć dydaktycznych), kreatywność i refleksja naukowa,
2. wytwór jako efekt realizacji projektu (wytworem może być np. film, podcast, broszura, prezentacja wyników przeprowadzonych badań, projekt multimedialny przestrzeń VR, itp.),
3. 
praca zespołowa (projekt i jego realizacja jest pracą zespołową wszystkich członków i członkiń zespołu, wykonywaną pod kierunkiem opiekuna/y zespołu). 

Trzy zasady formowania się zespołów studenckich:
1. liczebność (zespół studencki powinien liczyć co najmniej 4 osoby, ale nie więcej niż 7 osób),
2. 
różnorodność (w jednym zespole studenckim nie może być więcej niż 2 osoby z jednej grupy proseminaryjnej),
3. 
autonomia (studenci sami łączą się w zespoły, następnie zgłaszają się do koordynatorki skład zespołu, ogólnie sformułowany tematem oraz propozycję wyboru opiekuny/a). 

Uwaga: Zmiany personalne w zespołach są możliwe, ale tylko jeden raz i nie później niż do dnia drugiego spotkania z opiekunem/ą zespołu, tj. do 29 marca. Zgodę na zmianę zespołu podejmuje koordynatorka po wcześniejszym zasięgnięciu opinii zespołu „wypuszczającego” i zespołu przyjmującego. 

Przygotowanie i wykonanie projektu oraz pokaz powstałych prac będzie realizowane zdalnie. Dlatego podczas pracy należy pamiętać o:
1. 
przestrzeganiu aktualnych zasad i ograniczeń wynikających ze stanu pandemii w Polsce,
2. 
systematyczności pracy,
3. 
możliwości zaprezentowania wytworu on-line.

Sposób oceniania

Kryteria oceniania zespołowych projektów badawczych:
— oryginalność projektu – 20%,
— zaangażowanie i wkład w realizację projektu (praca każdego z członków zespołu oceniana jest indywidualnie) – 50% (UWAGA: w tej części oceny można uwzględnić samoocenę studenta/ki i ocenę wzajemną studentów – do decyzji opiekuna/y zespołu),
— systematyczność w pracy nad projektem – 30%.

Zobacz zajawki projektów ukończonych latem 2020 roku.
Zapoznaj się z harmonogramem edycji 2020/2021.
Poczytaj o zespole opiekującym się projektami.